Kurikulum Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba | Kurikulum MBS Yogyakarta

Kurikulum Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba Yogyakarta didasarkan pada kurikulum SMA Muhammadiyah Bantul dan kurikulum kepesantrenan.

Kurikulum Muhammadiyah Boarding School Mendidik Siswa Jadi Pribadi Berkualitas Tinggi

Kurikulum pendidikan Muhammadiyah Boarding School mendidik semua aspek siswa untuk menjadi pribadi berkualitas tinggi, yaitu pribadi mandiri berilmu akademis tinggi, berakhlak sholeh, memiliki keterampilan dan memiliki pengetahuan tinggi tentang agama Islam.

Keunggulan Kurikulum Muhammadiyah Boarding School

Keunggulan Kurikulum Muhammadiyah Boarding School terletak pada sistem pembelajaran, yang memadukan pendidikan secara kognitif, afektif dan psikomotor.

Pendidikan kognitif merupakan pendidikan otak yang mencangkup pengetahuan (hafalan & ingatan), pemahaman penerapan, analisis, sintesis, penilaian (penghargaan & evaluasi).

Pendidikan afektif adalah pendidikan akhlak. Pendidikan afektif di Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba Yogyakarta memiliki porsi lebih besar. Dengan sistem pendidikan boarding school (sekolah berasrama), pelaksanaan pendidikan afektif bisa dijalankan selama 24 jam.

Pendidikan psikomotor, merupakan pendidikan kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Pendidikan psikomotor merupakan kelanjutan dari proses pendidikan kognitif dan afektif. Di Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba, pendidikan psikomotorik dilakukan melalui agenda-agenda kegiatan mulai dari kegiatan harian, mingguan, bulanan & tahunan.

kurikulum muhammadiyah boarding school mbs muhiba yogyakarta

Pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam 3 tahun mata pelajaran

Pelaksanaan kurikulum pendidikan Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba Yogyakarta dilaksanakan dalam 3 tahun sesuai dengan jenjang pendidikan SMA Muhammadiyah Bantul. Materi pelajaran siswa kelas X, XI, XII merupakan wujud dari pelaksanaan Kurikulum pendidikan MBS Yogyakarta. Berikut materi pelajaran siswa berdasarkan kurikulum pendidikan SMA Muhammadiyah Bantul & Muhammadiyah Boarding School MBS Muhiba Yogyakarta:

Materi Pelajaran Tahun Pertama

 1. Kemuhammadiyahan

  Mengenal Muhammadiyah secara Umum menurut Kurikulum tingkat SMA Muhammadiyah Nasional.

 2. Tafhim al-Qur’an Juz ‘Amma

  Memahami al-Qur’an dengan menerjemahkan kata per kata surat-surat dalam al-Qur’an juz 30

 3. Syarh al-Ahadis al-Sahihah

  Menghafal & memahami hadis-hadis sahih sebagai ilmu dasar pedoman santri, seperti hadis tentang akhlak keseharian santri, berbakti kepada orang tua, keutamaan ilmu, al-Qur’an, kebersihan, kesehatan, dll.

 4. Al-Mahfuzat

  Menghafal & memahami kata-kata bijak arab yang umumnya dihafalkan oleh para santri di seluruh Pesantren di Indonesia, seperti man jadda wajada, man sobara dofiro, dll.

 5. Tajwid dan Praktik Ibadah

  Menghafal & memahami kaidah-kaidah hukum ilmu tajwid, serta menghafal bacaan dalam ibadah salat, taharah, salat jenazah, dll, sesuai tuntunan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

 6. Durus Lugoh

  Mengenal & memahami Bahasa Arab dasar sesuai manhaj PMD Gontor: Ism Isyarah, Dama’ir, A’dad, Mufrad wa Jam’, Alwan, Asykal, Ausaf, dll.

Mata Pelajaran Tahun Kedua

 1. Kemuhammadiyahan

  Mengenal Muhammadiyah secara Umum menurut Kurikulum tingkat SMA Muhammadiyah Nasional.

 2. Tafhim al-Qur’an Tematik Pedoman Hidup

  Menghafal & memahami al-Qur’an dengan menerjemahkan ayat-ayat pilihan dalam al-Qur’an. Utamanya mencakup tema tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

 3. Ulum al-Qur’an wa al-Hadis

  Memahami kajian ilmu tentang al-Qur’an yang disusun oleh Syeikh Manna’ Qahtan, seperti sifat al-Qur’an, Nuzul al-Qur’an, Asbab al-Nuzul, Sab’ah Huruf, al-Wahyu, al-Makky wa al-Madany, al-Muhkam wa al-Mutasyabih, al-Nasikh wa al-Mansukh, dll.

  Sedangkan kajian ilmu tentang Hadis merujuk pada kitab Mustalah Hadis Mahmud Tahhan, seperti Khabar al-Mutawatir wa al-Ahad, al-Maqbul wa al-Mardud, Al-Sahih, al-Hasan, al-Da’if, dll.

 4. Ulusul Fiqh

  Memahami kajian ilmu-ilmu dasar fikih. Meliputi al-Ahkam al-Syar’iyah, al-Adillah al-Syar’iyah, Turuq Istinbat Ahkam, fi al-‘Am wa al-Khas, al-Mutlaq wa al-Muqayyad, al-Qawa’id al-Fiqhiyah al-‘Isyrun, dll.

 5. Ilmu Nahwu

  Mempelajari tentang kaidah gramatikal bahasa Arab, seperti al-Asma’, al-Af’al, al-Ahruf, al-Kalimah al-Takmilah, al-Tawabi’, dll.

 6. Ilmu Sorof

  Mempelajari tentang kaidah gramatikal bahasa Arab. Fokus pelajarannya pada al-Sigah, al-Bina’, al-Wazn, al-Tasrif al-Lugawi, al-Tasrif al-Istilahy, dll.

Materi Pelajaran Tahun Ketiga

 1. Kemuhammadiyahan

  Mengenal Muhammadiyah secara Umum menurut Kurikulum tingkat SMA Muhammadiyah Nasional.

 2. Tafhim al-Qur’an Tematik Para Nabi

  Memahami al-Qur’an dengan menerjemahkan ayat-ayat pilihan dalam al-Qur’an. Mencakup tema perjalanan hidup Para Nabi, dari kehidupan Nabi Adam sebagai manusia Pertama, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa penerima kitab Taurah, sampai kepada Nabi Isa penerima Kitab Injil.

 3. Himpunan Putusan Tarjih

  Mempelajari hasil Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terhimpun dalam buku-buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah.

 4. Kitab Bulug Maram

  Mempelajari & memahami hadis-hadis dalam kitab kuning Bulug Maram yang disusun oleh Imam Ibn Hajar (w.852 / 1449 M).

 5. Kitab Riyad Solihin

  Mempelajari & memahami hadis-hadis dalam kitab kuning Riyad Solihin yang disusun oleh Imam Nawawi (w.676 H. / 1277 M).

 6. Ilmu Balagah

  Mempelajari tentang kaidah keunikan bahasa Arab, seperti Suwar Bayaniah: al-Tasybih, al-Majaz, al-Kinayah, al-Ijaz, al-Itnab, al-Musawat, al-Jinaz, al-Tarsi’, al-Tauriyah, al-Tibaq, dll.

Leave a Comment

Maaf Halaman Website Sedang Dalam Perbaikan